Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Prawomocne skazanie pracodawcy za wykroczenia związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców może mieć w przyszłości wpływ na możliwość  uzyskania  zezwoleń na pracę  i rejestrację  oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Idzie za tym brak możliwości dalszego zatrudniania nowych cudzoziemców i problemy z zaspokojeniem potrzeb kadrowych w  Państwa firmie.

Ponadto od stycznia 2018 r. wzrosły kary przede wszystkim za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy. Zatrudniający podlegakarze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. Kara dla zatrudnionego, może ona wynieść nie mniej niż 1 tys. zł.

Kary w przypadku nielegalnego zatrudnienia za pomocą wprowadzenia w błąd cudzoziemca lub innej osoby, na której zostanie wymuszone zatrudnienie cudzoziemca. Kara grzywny wynosi od 3 tys. zł do 30 tys. zł

Takiej samej karze podlega podmiot, który zażąda od cudzoziemca łapówki w zamian za uzyskanie zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.

Jeżeli zatrudniają Państwo pracowników z Ukrainy i chcielibyście mieć wszystkie sprawy z nimi związane załatwione na najwyższym poziomie i zgodnie z Polskim Prawem służę fachową pomocą i radą.

Oferuję kompleksową usługę w zakresie uzyskiwania dokumentów związanych z legalnym pobytem i zatrudnieniem cudzoziemców. Zakres usługi obejmuje przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania dokumentów, na podstawie których pracodawca może legalnie zatrudnić cudzoziemca.
Zakres naszych usług obejmuje kompleksową obsługę formalności w zakresie pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, tj.:
1) zezwoleń na pracę typu A,
2) oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
3) zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (tj. kart pobytu)

4) weryfikacja dokumentacji aktualnie zatrudnionych cudzoziemców

5) przeszkolenie Państwa pracowników zajmujących się legalizacją zatrudnienia cudzoziemców.
Koszty tych usług wyceniam w zależności od liczby osób, których ma dotyczyć usługa oraz w zależności od tego, jaki zakres dokumentów zostaje zlecony do przygotowania.
W przypadku oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zakres moich usług obejmuje złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów i odbiór zarejestrowanych oświadczeń. Obowiązki informacyjne związane z pracą na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę świadczę w imieniu pracodawcy, w ramach usług kadrowo płacowych.

Zgodnie z art. 88j ust. 1  Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy :

Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

4) w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie […]

Zgodnie z art. 88z ust. 5:

Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działała w jego imieniu, zostali ponownie prawomocnie ukarani w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, za podobne wykroczenie […].

Ze wskazanych przepisów wynika, że w przypadku, gdy:

podmiot powierzający wykonywanie pracy (jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) albo osoba fizyczna działająca w imieniu takiego podmiotu, który jest spółką czy inną jednostką organizacyjną, zostaną po raz pierwszy ukarani za wykroczenie opisane w art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, a następnie w ciągu 2 lat od tego ukarania, zostali ponownie prawomocnie ukarani za to samo wykroczenie lub podobne, wojewoda lub starosta mają obowiązek odmówić wydania zezwolenia bądź wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.