Szkolenia i usługi BHP

Ceny usług BHP:

Objęcie kompleksową obsługą BHP firmy – cena od 200 zł miesięcznie w zależności od wielkości i skali zagrożeń w firmie.

W przypadku wykonywania pojedynczych zleceń:

Wykonanie dokumentacji powypadkowej już od 200 zł

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy już od 100zł

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwej realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP. Kodeks pracy precyzuje również formy, w jakich może funkcjonować służba bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby pracodawca mógł samodzielnie pełnić zadania służby BHP musi spełnić dwa warunki zawarte w przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711 § 1):

Po pierwsze jest to możliwe w firmach zatrudniających do 10 pracowników oraz w firmach zatrudniających do 20 osób, ale działających w branży, która nie niesie wysokiego ryzyka wypadku (musi to być branża do trzeciej kategorii ryzyka w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

W przypadku przekroczenia liczby pracowników pracodawca traci możliwość samodzielnego zajmowania się sprawami BHP i ma obowiązek powołania służby BHP lub przekazania jej zadań wyznaczonemu pracownikowi lub firmie zewnętrznej.

Drugim warunkiem jest odpowiednie przeszkolenie pracodawcy. Wśród celów tego szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wie­dzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli oraz oceny stanu bezpieczeństwa i higie­ny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • organizowania przedsięwzięć ma­jących na celu zapewnienie pra­cownikom bezpieczeństwa, jak również ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograni­czania oddziaływania na pracow­ników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz cho­rób zawodowych, a także okre­ślania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bez­pieczeństwa i higieny pracy.

Każdy pracodawca, w tym również pracodawca uprawniony do wyko­nywania zadań służby bhp w swojej firmie, po ukończeniu szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp może organizować i pro­wadzić szkolenia okresowe dla swoich pracowników. Jeżeli nie spełniasz tych warunków–  możesz te zadania zlecić mojej firmie.

Posiadam udokumentowane kwalifikacje zawodowe pozwalające pełnić funkcję specjalisty ds. BHP  spoza zakładu, o którym mowa w art. 237 11 § 2 k.p.

Okresowe edycje szkoleń BHP odbywają się:

 • Szkolenia BHP dla osób będących pracodawcami i osób kierujących pracownikami (dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy,
 • Kursy BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, a także projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników administracyjno-biurowych i innych nie wymienionych wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe lub niebezpieczne albo związane z odpowiedzialnością w zakresie BHP w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
 • Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na trzy lata
 • Szkolenia i Kursy BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, gdzie są wykonywane szczególnie niebezpieczne prace nie rzadziej niż raz w roku
 • Kursy BHP skierowane do pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na sześć lat.